ปลูกปอเทืองตรงสะพานน้ำรัดหมู่ 1

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดร่วมกับอำเภอหนองม่วงไข่ ชุมชนตำบลน้ำรัดและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองม่วงไข่ร่วมปลูกปอเทืองตรงสะพานน้ำรัดหมู่ 1