องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดได้รับคัดเลือกประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

 

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดร่วมกิจกรรม "ทำดี เพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"และได้รับคัดเลือกประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่