โครงการ "ลานวัด ลานความคิด"

โครงการ "ลานวัด ลานความคิด"

  เมื่อวันที่31 มกราคม 2556 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ได้จัดทำโครงการ "ลานวัด ลานความคิด" เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ส.อบต. ตลอดจนประชาชนทั่วไปในตำบลน้ำรัด ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,เสนอความต้องการและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลน้ำรัดมาปรึกษาหารือ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ 3 ฉบับ