ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

  • พิมพ์

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

 

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีประจำปี 2556 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2556

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 29มีนาคม 2556

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

สำนักงานอฃงค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด โทร. 0-54-647412 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ