ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ก.พ.61

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ก.พ.61

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดจากบ้านนางทองสวย เอกตะ ถึงเหมืองคาย ม.2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย ถึงร่องบง