สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของตำบลน้ำรัด

      ตำบลน้ำรัดเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอสอง  ปี พ.. 2525 แยกไปขึ้นกับอำเภอร้องกวาง

และปี พ.. 2533 มาขึ้นปกครองกับอำเภอหนองม่วงไข่  ถึงปัจจุบัน  โดยเดิมเป็นตำบลน้ำรัด  ในปี พ.. 2536  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลน้ำรัด และได้ยกฐานะจากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.. 2540   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539