ที่ตั้ง

ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลน้ำรัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3  พ.ศ.  2542  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองม่วงไข่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ   25  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ประมาณ  1.5  ตำบลน้ำรัด มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังหลวง  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวังหงษ์  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเวียงต้า  อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 

ตำบลน้ำรัดมีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 33,250 ไร่  หรือประมาณ  53.20  ตารางกิโลเมตร

 

ภูมิประเทศ  

      ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลน้ำรัดเป็นที่ราบและที่ดอน มีพื้นที่ราบจะทำ

การเกษตรพื้นที่ดอนจะใช้ในการทำไร่  เหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชไร่  โดยมีแม่น้ำยมไหลผ่านทางทิศตะวันออก และคลองชลประทานสายใหญ่ทิศตะวันตก

 

จำนวนหมู่บ้าน 6  หมู่บ้าน    อยู่ในเขต อบต. เต็มทุกหมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านน้ำรัด     นายสมบัติ    เสาร์แดน    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2  บ้านน้ำรัด     นายฤกษ์ชัย  แสนปัญญาผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3  บ้านย่านยาว     นายสมาน  ใจประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4  บ้านอุทธรณ์(น้ำรัด)   นายอุดมใจดีกำนันตำบลน้ำรัด

หมู่ที่ 5  บ้านย่านยาว     นายชูรัตน์  ประทักษ์ใจผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6  บ้านน้ำรัด     นายเอนก     ใจยวนผู้ใหญ่บ้าน

           

จำนวนประชากรแยกตามเพศและอายุ และลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,439 คน แยกเป็น ชาย 1,597 คน หญิง 1,842  คน  โดยแบ่งได้ดังนี้

 (ข้อมูล  ณ   เดือน เมษายน   2555  :  สำนักงานทะเบียนราษฎร   อ.หนองม่วงไข่)