บริการขั้นพื้นฐาน

การบริหารพื้นฐาน

 1.การคมนาคม  สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ตามเส้นทางดังนี้

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ   25  กิโลเมตร  

และห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ประมาณ  1.5  กิโลเมตร ถนนสายหลักผ่านตำบล ถนน รพช. หมายเลข พร 4016 บ้านหัวเมือง – บ้านสุพรรณ และสามารถเดินทางโดยใช้ถนน รพช. หมายเลข พร 5095 (บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม – บ้านน้ำรัด) และถนนเรียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาจาก อำเภอสอง ถึงอำเภอเมืองแพร่  ผ่านเขตตำบลมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

 

2.  การสื่อสารและโทรคมนาคม

    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทั้งหมด 10 จุด  มีโทรศัพท์ประจำบ้าน 103 คู่สายหมายเลข เพื่อให้ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ดังนี้

1.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10แห่ง

2.  โทรศัพท์ประจำบ้าน103คู่สายหมายเลข

 

3. การไฟฟ้า

ในเขตตำบลน้ำรัดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอำเภอหนองม่วงไข่ ปัจจุบันมีบ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ทั้ง 6 หมู่บ้าน แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับครัวเรือนอื่น  และมีการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 39  หลังคาเรือน 

 

4.  ระบบประปา

พื้นที่ตำบลน้ำรัดมีระบบประปา จำนวน 3 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้ครบทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชาชนในตำบล และการบริการน้ำประปาในตำบลมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

        ทรัพยากรดิน  สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับเพาะปลูก ทำการเกษตร

บริเวณพื้นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชหลายประเภท ทั้งพืชไร่ ไม้ผล ปลูกถั่วเหลือง และการปลูกข้าว

        ทรัพยากรน้ำ  ในพื้นที่มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คืออ่างเก็บน้ำแม่แฮด –น้ำธรรมชาติ คือหนองเฒ่าที่

กระแสแม่น้ำยมไหลผ่านทางทิศตะวันออก

 

แหล่งน้ำ ลำน้ำ ลำห้วยและอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรมของตำบลน้ำรัด

 มีดังนี้

1. แม่น้ำยม

2. ฝายน้ำล้น มี 4 แห่ง 

     - ฝายกั้นน้ำหนองแหน หมู่ 4    1  แห่ง

     - ฝายกั้นน้ำห้วยร่องโป่ง หมู่ 4   3  แห่ง

     - ฝายกั้นน้ำร่องบง  หมู่ 5   3  แห่ง

     - ฝายกั้นน้ำร่องบง  หมู่ 3  1  แห่ง

     - ฝายกั้นน้ำนายยอง  

3.แหล่งน้ำ  7  แห่ง

-หนองแหน  หมู่ 4  กว้าง 80 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1 เมตร

-หนองเฒ่า  หมู่ 4  กว้าง 160 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร

-หนองผาปกใต้ หมู่ 2 กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 1 เมตร

-หนองผาปกเหนือ หมู่ 2  กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 2 เมตร

-ห้วยร่องโป่งเหนือ หมู่ 4  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 1.6 เมตร

-ห้วยร่องโป่งใต้ หมู่ 4  กว้าง5 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 1.6 เมตร

-ห้วยร่องโป่ง หมู่ 3 หมู่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1 เมตร

4. แม่น้ำยม

5.  แหล่งน้ำสร้างขึ้น

-  ฝายคอนกรีตขนาดเล็ก 7     แห่ง

-  บ่อน้ำบาดาล2     บ่อ

-  บ่อน้ำตื้น         33     บ่อ

-  ถังน้ำฝน5    แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน        3     แห่ง

-  อ่างเก็บน้ำ               1     แห่ง    (อ่างเก็บน้ำแม่แฮด) 

 

 ข้อมูลอื่นๆ

6.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ทรัพยากรป่าไม้    เป็นพื้นที่ป่าสงวนแม่แฮด

ทรัพยากรธรณี      ไม่ปรากฏแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญ

ทรัพยากรท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่อ่างแม่แฮด เหมาะสมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิง

อนุรักษ์ตลอดจนหนองเฒ่า เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนสวนสาธารณะ แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ

องค์กรต่าง ๆ ในตำบล             

1.กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลน้ำรัด            

2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                       

3.กลุ่มกองทุนฟื้นฟู                        

4.กลุ่มยุวเกษตรกร                        

5.กลุ่มแปรรูปกระดาษสา                     

6.กลุ่มกิจกรรมสระน้ำขนาดเล็ก             

7.กลุ่มเลี้ยงสุกร                         

8ก.ลุ่มเลี้ยงโคนม                         

9ก.ลุ่ม กขคจ.                       

10.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                

11.กลุ่มแปรรูปอาหาร                

12.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้                        

13.กลุ่มสหกรณ์การเกษตร                 

14.กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลน้ำรัด       

15.กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า               

16.กลุ่มผู้สูงอายุ                    

17.กลุ่ม อสม.                    

18.กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์               

19.กลุ่มผู้เพิ่มผลผลิตและการแปรรูป           

20.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา               

21.กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด              

22.กลุ่มปลูกพริก