สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีดังนี้

 

โรงเรียนประถมศึกษา2  แห่ง คือ

1. โรงเรียนบ้านย่านยาว(ประชาสรรค์)ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลน้ำรัด

2. โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด(พรหมาประชาสงเคราะห์) ตั้งอยู่ หมู่ 4  ตำบลน้ำรัด

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2  แห่ง คือ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำรัดตั้งอยู่ หมู่ 4  ตำบลน้ำรัด

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านยาว ตั้งอยู่ หมู่ 5  ตำบลน้ำรัด 

 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   6  แห่ง คือ 

1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลน้ำรัด

2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลน้ำรัด

3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลน้ำรัด

4. ที่ทำการกำนัน ตำบลน้ำรัด

5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลน้ำรัด

6. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลน้ำรัด

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมี

 

 

ศาสนาสถาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. วัดรัตนสุนทรตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลน้ำรัด

2. วัดบ้านย่านยาวตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลน้ำรัด

 

สาธารณสุข                                                                                                                 

      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีสถานบริการด้านสาธารณสุข 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและสุขภาพแก่ประชาชน

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง

     มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานดี อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100 มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีสถานที่ให้บริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

1.  ที่พักสายตรวจประจำตำบล1แห่ง

2.  ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการดับเพลิง 1แห่ง     (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.)

3.  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  1 แห่ง  (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.)

 

สภาพทางเศรษฐกิจ               

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพาณิชยกรรม การบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในระดับชุมชน จากสภาพเศรษฐกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด สามารถแบ่งการประกอบอาชีพหลักได้  3 ประเภท คือ

1.พาณิชยกรรม สภาพการค้าขายในพื้นที่ตำบลน้ำรัด มีร้านค้าย่อยปะปนอยู่กับที่อยู่อาศัย 

โดยภาพรวมแล้วร้านค้าในพื้นที่ตำบลน้ำนัดจะเป็น ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคขนาดเล็ก ,ร้านอาหาร , ร้านซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ,ร้านตัดผม-เสริมสวย ฯลฯ

2.อุตสาหกรรม การประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

ส่วนมาก เป็นโรงสีข้าว , การประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ,โรงงานแปรรูปไม้ ฯลฯ

3.เกษตรกรรม พื้นที่ตำบลน้ำรัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาชีพส่วนใหญ่ของ

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ลำไย มะม่วง เป็นต้น และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค,สุกร ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับจ้าง, อาชีพรับราชการ 

   

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-  ธนาคาร  -แห่ง-  ร้านอาหาร / ร้านแผงลอย  6แห่ง

-  โรงแรม  -แห่ง-  ร้านขายของชำทั่วไป          28แห่ง

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซขนาดเล็ก  -แห่ง  (ปั้มหลอด) -  ร้านเสริมสวย  2  แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  10แห่ง-  สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก1แห่ง

-  โรงสีข้าว 6แห่ง-  โรงเลี้ยงสุกร,ไก่  7  แห่ง

-  ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 3แห่ง-  ร้านบริการอินเตอร์เน็ต  1แห่ง

-  ร้านซ่อมรถยนต์  4      แห่ง-  ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  1 แห่ง

 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพและกองทุนต่าง ๆ ในตำบลน้ำรัด ดังนี้

 -  อสม.    จำนวน   81คน

-  กลุ่มสตรีพัฒนาแม่บ้าน/ตำบล6  กลุ่ม

-  กลุ่มผู้สูงอายุ   1  กลุ่ม   จำนวน  315 คน

-  กลุ่ม กขคจ.  6  กลุ่ม   จำนวน  600คน

 -  กลุ่มฌาปนกิจกิจสงเคราะห์  2  กลุ่ม  จำนวน  995คน

-  กลุ่มผู้เพิ่มผลผลิตและการแปรรูป   1  กลุ่ม  จำนวน   90คน

 -  กลุ่มเยาวชน    1  กลุ่ม

-  กลุ่มผู้ใช้น้ำ    1  กลุ่ม

-  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    2  กลุ่ม

 -  กลุ่มกระดาษสา    1  กลุ่ม

-  กลุ่มเกษตรประจำตำบล          1  กลุ่ม

  -  กลุ่มเลี้ยงสุกร                 4  กลุ่ม

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 1  กลุ่ม

-  กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 2  กลุ่ม

-  กลุ่มปลูกพริก1  กลุ่ม