โครงการขุดลอกอ่างฯ

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 สำรวจเพื่อแจ้งอำเภอตามโครงการขุดลอกอ่างฯ ที่ทางอำเภอแจ้งให้อบต.ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง