น้ำรัด หมู่ 2

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

 หมู่ 2 

นาย พิทักษ์ สวัยษร 

นาง ฟองจันทร์ ชมพูราช