น้ำรัด หมู่ 1

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

หมู่ 1

 นาย สมศักดิ์ ทารินทร์ 

นาย จักร ทิพยกมลพันธ์